Arabic Bulgarian Chinese Deutsch Dutch English Espanol Francais Greek Hindi Italiano Japanese Magyar Polski
Portugues Romana Russian Turkish Ukrainian
News  -  Calendar  -  Call for Papers  -  Studies & Position Papers  -  Acta Astronautica  -  Commissions  -  Study Groups
Path of current page Home arrow Study Groups arrow SG 4.11 SGEI Sunday, 05 April 2020
Site Search
Homepage of the Study group 4.11 Print

Title of Study: Coordination and Cooperation for Global Environmental Impact

Chair:
Gu Xingfa
Secretary:
Zhou Xiang

Activity:
Study group Proposal
Study group status report, September 2013
1st IAA Workshop on Coordination and Cooperation for Global Environmental Impact, 29-30 May 2010, , Beijing, China
2nd IAA Workshop on Coordination and Cooperation for Global Environmental Impact, 02-03 September 2011, Beijing, China


Membership:

Chen Shengbo
Contant Jean-Michel
Grady James
Gu Xingfa
Guo Huadong
Kawashima Rei
Li Jinsheng
Li Xingzhao
Liu Jiyuan
Liu Sanchao
Liu Zhaojun
Lv Tingting
Lysyy Sergey R
Ma Long
Ma Xingrui
Makarov Olexandr L
Malitikov Efim M.
Menshikov Valery A.
Sandau Rainer
Shao Yun
Shen Xuhui
Tomukum Chia
Tong Qingxi
Wang Humei
Wang Jinnian
Wang Wuyi
Wu Meirong
Xu Guanhua
Yan Shouyong
Yang Siquan
Yu Qi
Yu Tao
Yue Zhongqi
Zhang Yufeng
Zheng Wei
Zhou Xiang
 
Dictionaries  -  Prog. Cttee  -  Paper Database  -  Site Map  -  Contact Us