Arabic Bulgarian Chinese Deutsch Dutch English Espanol Francais Greek Hindi Italiano Japanese Magyar Polski
Portugues Romana Russian Turkish Ukrainian
News  -  Calendar  -  Call for Papers  -  Studies & Position Papers  -  Acta Astronautica  -  Commissions  -  Study Groups
Path of current page Home arrow Study Groups arrow SG 5.16 Legal & Policy SREU Tuesday, 31 March 2020
Site Search
Homepage of the study group 5.16 Print

Title of the Study: International Legal and Policy Regimes for Space Natural Resources Exploitation and Utilization (SREU)


Co-Chair: Liu Jizhong
Co-Chair:
Back-Impallomeni Elizabeth †
Co-Secretary: Ruihong Yang

Activity:
Study group Proposal Form
Study group status report , March 2017
Study group status report , September 2017
Study group status report , March 2018
Study group status report , September 2018
Study group status report , March 2019
Study group status report , October 2019

Membership:
Aoki Setsuko
Feng Guodong
Freeland Steve
Jiang Shengli
Kazemi Hamid
Li Jianghong
Stubbe Peter
Su Jinyuan
Takaya Yuri
Wang Guoyu
Wang Jilian
Wang Qian
Wang Wei
Yuan Jie

 
Dictionaries  -  Prog. Cttee  -  Paper Database  -  Site Map  -  Contact Us