Homepage of the Study Group 4.20

Title of Study Group: Space Information Application in Earthquake Emergency Response


Chair: Bao Weimin
Co-Chair: Contant Jean-Michel
Co-Chair: Muller Jan-Peter
Secretary: Zhang Jingfa

Activity:
Study group proposal
Study group status report, September 2015
Study group status report, March 2016
Study group status report, September 2016
Study group status report, March 2017
Study group presentation, March 2017
Study group status report, September 2017
Study group status report, March 2018
Study group status report, September 2018
Study group presentation, September 2018
Study group status report, March 2019

Membership:
Chen Yuanwei
Ge Linlin
Liao Jingjuan
Lin Hui
Shen Xuhui
Wang Xiaoqing
Zhu Jiajun